25 Kasım 2011 Cuma

ÇİN sanatı

...Hasui Kawase ...

...Shi Lu...Mount Hua....

                                                      ...........Me Rui..........

                                          .........Guan Zilan......Portrait of Miss L.............
                                             .............Hasui Kawase.... Rainatushibori ...........


                                             .......Li Keran...............

                                ...............Song Wenzhi ........ Landscapes...............


                             ................ Yun Shi..................

                       ................. Li Keran ................


                                              .............. Li Keran ................

                                      .............. Li Leran .....................


                                                 ............... Fu Kang ...............

                                                        .....Zhang Daqian ......Peach Blossom Spring ...

                                           .............. He Tianjian -  Meishan Reservoir .............

                                        ................Li Keran .......... Cascading Cliffs ...........


                                ................ Li Keran -- Scenery of The Li River ---


                                  .............. Li Keran -- Spring in Jiangnan ----

                                           ............... Li Keran -- Tranquil Landscape .....

                                                ......... Lu Yanshao -- Travelling Through the George ............